Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

Se non trovi il prodotto e i fondi collegati che ti interessano, consulta l'elenco riportato nella colonna Approfondimenti.


ARCA VITA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 11,27
LU0661986264 Euroland_Dyn 190,82
LU0406674407 Global Gov Bond 14,09
LU0439179432 Global Corp Bond 108,91
LU0108416313 Glob High Yield 284,65
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 82,17
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 111,6
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 120,87
LU0587803247 Glob Strat Bd 90,4
LU0890597809 Glob Bd Opportun 89,27
LU0129415286 Global Convertibl 25,2
LU0782316961 Global Income 169,46
LU0672672143 US Select Equity 409,46
LU0129456397 Europe Small Cap 51,46
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU1299881935 Japan Equity Fund 153,36
LU0441856100 Asia Pacific Stra 190,49
LU0822042536 Em Mkt Equity 162,49
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 171,06
LU0441853008 ASEAN Equity 163,79
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 342,85
LU0611475780 Global Select Eq 247,84
LU0129443577 Europe Strat Grow 48,32
LU0289216672 America Equity 25,56
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0336377642 Glob RealEst 137,18
Top

ARCA VITA UNIT LINKED SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 20-10-2021
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 23,956
Sinergika Oro 8,866
Top

CARE CAPITAL & RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 21-10-2021
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 10,515
Top

CONSULENZA VALORE +

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 11,931
VALORE PONDERATO CL. A 11,227
VALORE PRUDENTE CL. A 10,431
VALORE DINAMICO CL. A 13,024
Top

CONSULENZA VALORE ED ALTRI MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 11,922
VALORE PONDERATO CL. B 10,965
VALORE DINAMICO CL. B 13,415
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno 953

Valorizzazione settimanale al 13-10-2021
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 108,02
LU1727351857 JPM America Equi 161,81
LU1727352749 JPM EU Governmen 109,608
LU1727353556 JPM Global Bond 109,51
LU1727353804 JPM Global Conve 141,34
LU1727354448 JPM Global Corpo 110,74
LU1727356492 JPM Global Strat 104,2
LU1727361229 JPM Global Balan 125,43
LU1727361658 JPM Global High 113,29
LU1770940051 JPM Europe Strat 146,84
LU1814670532 JPM Emerging Mar 109,04
LU1814670615 JPM Emerging Mar 149,75
LU1814670961 JPM Emerging Mar 108,71
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 129,42
LU1814671779 JPM Europe High 111,574
LU1814671852 JPM Europe Small 131,32
LU1814672587 JPM Global Incom 116,17
LU1814673478 JPM Japan Equity 145,9
LU1863551484 JPM US Select Eq 166,3
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 115,13
LU1938385884 JPM Euro Governm 99,91
LU1773286189 JPM Emerging Mar 111,08
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 140,65
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 95,8
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 13,43
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 16,46
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 11,71
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 72,47
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 12,26
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 18,22
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 354,86
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 234,16
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 142,96
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 119,17
LU1627197343 FID SUST GLOBAL 14,54
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 10,32
LU1622585831 FID FD-GBL INFRS 10,11
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 18,41
LU1881514266 FID SU FU CON-I 18,87
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 29,18
LU1946852545 FID ITALY FD-I 14,64
LU1892830164 FID SUST WATR 15,35
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 25,14
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 22,02
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 123,32
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 6,08
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 109,81
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 106,21
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 10,65
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 11,037
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 105,61
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 30,67
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 90,32
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 656,37
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 194,928
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 33,287
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 104,845
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 77,563
LU0329574395 THR GL E MKT ST 17,562
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 14,13
LU1956839564 TROWE PRICE-US 16,18
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 12,24
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 18,85
LU1956839309 TROWE PRICE US 15,29
LU0401336408 UBS L E-EUROPEAN 292,93
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 158,79
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 145,72
LU0985943025 FID FDS GL MULT 15,58
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 15,342
LU1998017328 AB Sus Res Ex UK 13,5
LU1919971157 AB Frontier Mkt 11,61
LU2240070511 AB Std GGB K HC 9,24
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 1.962,13
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.598,4
LU0438336777 BROCK Fx Inc Str 130,11
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 19,02
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 11,59
LU0346388613 FID Sus Cons YA 53,49
LU1642889601 FID Glb Tech 27,59
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 20,5
LU1775950980 INV Asian Eq 25,05
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 155,39
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 100,69
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 171,37
LU0772925276 NORDEA Em Bond 138,78
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 199,27
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 113,9
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 26,895
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 144,643
LU1864665606 BGF ESG EmMk BdFd 11,59
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 16,84
LU1435395980 BSF ESG EuBnd Fnd 106,32
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 620,98
LU2115357332 FID Sst Red Crb B 10,22
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 132,58
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 122,03
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 138,01
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 105,21
LU1854107908 M&G Pos Impact 15,747
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 6.290,13
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 15.443,91
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 5.180,33
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 133,31
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 106,84
LU1927799012 NORDEA HY Star B 118,34
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 33,33
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 303,01
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 134,12
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952;Ingegno 953

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,827
VALORE BILANCIATO CL. C 11,927
VALORE PONDERATO CL. C 11,277
Top

Gamma Unit Linked GT: GT1.2; GT5; GT10; GT25; XL100; SR3.6; SB2.4

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,564
BALANCED 9,002
FLEXIBLE 10,417
DYNAMIC 10,64
AGGRESSIVE 12,57
REAL ESTATE 13,996
Top

Linea Pensione: Progressive Pension Plan Programma Attivo

Valorizzazione mensile al 30-09-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,671
MEDIUM 19,497
POWER 19,207
Top

Linea pensione: Progressive Pension Plan Programma Dinamico

Valorizzazione mensile al 30-09-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,671
MEDIUM 19,497
POWER 19,207
Top

Multifase New

Valorizzazione settimanale al 20-10-2021
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,973
MULTIAzionario 19,245
Top

New Gold Opportunity

Valorizzazione settimanale al 20-10-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,454
Top

Obiettivo Premio Ricorrente

Valorizzazione settimanale al 20-10-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,454
AV TOTAL RETURN 13,344
PERCORSO 83 CLASSE A 19,263
PERCORSO 40 CLASSE A 17,238
PERCORSO 61 CLASSE A 18,612
PERCORSO 18 CLASSE A 15,105
Top

Obiettivo Premio Unico

Valorizzazione settimanale al 20-10-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,454
AV TOTAL RETURN 13,344
PERCORSO 83 CLASSE A 19,263
PERCORSO 40 CLASSE A 17,238
PERCORSO 61 CLASSE A 18,612
PERCORSO 18 CLASSE A 15,105
Top

OBIETTIVO 2,0

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,827
VALORE BILANCIATO CL. C 11,927
VALORE PONDERATO CL. C 11,277
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,07
MODERATE 7,372
ACTIVE 7,21
FAST 6,32
SPRINT 6,473
DYNAMIC PROPERTY 12,891
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,564
BALANCED 9,002
FLEXIBLE 10,417
DYNAMIC 10,64
AGGRESSIVE 12,57
REAL ESTATE 13,996
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,564
BALANCED 9,002
FLEXIBLE 10,417
DYNAMIC 10,64
AGGRESSIVE 12,57
REAL ESTATE 13,996
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,07
MODERATE 7,372
ACTIVE 7,21
FAST 6,32
SPRINT 6,473
DYNAMIC PROPERTY 12,891
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 7,07
MODERATE 7,372
ACTIVE 7,21
FAST 6,32
SPRINT 6,473
DYNAMIC PROPERTY 12,891
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 19-10-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,564
BALANCED 9,002
FLEXIBLE 10,417
DYNAMIC 10,64
AGGRESSIVE 12,57
REAL ESTATE 13,996
Top